sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Johan I. Borgos:

Evakuerte fra Nord-Troms og Finnmark til Øksnes høsten 1944

Refugees from Northern Troms and Finnmark to Øksnes parish in the Autumn 1944

Høsten 1944 brukte den tyske hæren "brent jords taktikk" da den trakk seg ut av Finnmark og Nord-Troms. Alle hus blei brent ned, fra uthus til sykehus og kirker, og befolkninga blei jaga sørover. Omlag 25 tusen gjømte seg i fjell og utmark, rundt 35 tusen måtte flykte – det var ei tvangsevakuering.

De som blei igjen, sleit mye vondt, og mange blei drept av tyske soldater. De som flykta sørover, måtte bruke båt, men takket være usedvanlig godt vær den høsten skjedde evakueringa uten store ulykker.

Evakueringa foregikk uten planlegging ovenfra. Mange av flyktningene kjente imidlertid steder og personer langs kysten, så turen gikk ikke heilt på måfå. Flyktninger fra kyststrøk nordpå søkte som regel til lignende områder lenger sør, og mange stansa i Vesterålen. Der hadde de kjenninger fra finnmarksfisket

Øksnes hadde på den tida omlag 5500 innbyggere. Det var ingen rik kommune, men tok imot minst 1025 flyktninger, nær en for hver femte innbygger. Det fantes ikke noe organisert hjelpeapparat, alt var basert på frivillig innsats. Og de aller fleste evakuerte blei i bygda bortimot et år, noen enda lenger.

På prestegården i Øksnes satt den permitterte presten Karl Vilhelm Piene og førte lister over alle som kom. Han brukte store ulinjerte ark og skreiv tett og smått med knudret skrift, det gjør innførslene noen ganger vanskelige å tyde. Kanskje hadde han heller ikke korrekt informasjon i alle tilfellene, men han gjorde så godt han kunne. Og det var ikke lite!

Listene har overlevd til i dag. De er vitner om en eksepsjonell episode i historia vår, og det er på tide å offentliggjøre dem. Sjølsagt inneholder listene mange feil:

– personnavn kan være feilskrevet (eller feillest),
– fødselsåret er neppe basert å attester, men regna ut etter oppgitt alder,
– noen flyktninger kan mangle, – heimstedet til flyktningene er det presten hadde hørt (han snakka neppe med alle),
– bostedet i Øksnes er i mange tilfeller usikkert, og mangler i andre tilfeller.


The German Army used "scorched earth policy" when it withdrew from Northern Troms and Finnmark counties in the Autumn 1944. All buildings were burned down, from barns to churches and hospitals, and the inhabitants were put to flight to the south. Some 25 thousand people hid in mountains and wilderness, around 35 thounsand had to fee – this was a compulsory evacuation.

Those who stayed suffered very much, and many were killed by German soldiers. Those who fled to the south had to use boats, but unusually fine Autumn weather that year made the journey possible without any big accidents.

The evacuation took place without any central planning. However, many refugees knew places and persons along the coast, therefore it wasn't a random journey. People from coastal areas in the North went to similar areas farther south, and many stopped in Vesterålen. There they had many acquaintances from the Finnmark fisheries.

At that time Øksnes had approx. 5500 inhabitants. It wasn't a rich parish, but it gave shelter to at least 1025 refugees, close to one for each five inhabitant. There didn't exist any organized support system, everything was based on voluntary efforts. And most of the refugees stayed there to the next year, some longer than that.

At the rectory in Øksnes the "laid off" parson Karl Vilhelm Piene sat and made lists of every refugee who came to his parish. He used big unlined sheets of paper, writing with small and uneven letters that sometimes are difficult to read. In many cases he didn't have correct information, but he did his best. And that was quite a lot!

His lits have survived. They are witnesses from an extraordinary episode in our history, now it's time to publish them. Of course there are many mistakes:

– names may be wrong,
– birth year were seldom documented, but based on given age,
– some refugees may be missing,
– the parson may have got wrong information about where the refugees came from,
– in many cases there are wrong or missing information about where the refugees stayed in Øksnes.Klikk på filnavnet i venstre kolonne for å åpne pdf-fila med personnavn (16 personer fra Sør-Troms og Nordland er ikke tatt med). Filene kan sjølsagt lagres på egen pc og brukes med de kildemessige forbeholdene jeg har oppgitt. Vennligst oppgi kilde.

Click on the file name (name of home place) in the left colomn to open pdf files with refugee names. You may save the files and use them, but please refer to my page.Kommune
Fylke
Antall
(municipality)
(county)
(refugees)
Alta Finnmark
37
Berlevåg Finnmark
8
Gamvik Finnmark
1
Hammerfest Finnmark
31
Hasvik Finnmark
12
Honningsvåg Finnmark
4
Kistrand Finnmark
1
Kjelvik Finnmark
20
Kvalsund Finnmark
45
Kvenangen Troms
10
Kåfjord Troms
19
Lebesby Finnmark
23
Loppa Finnmark
171
Lyngen Troms
45
Mehamn Finnmark
19
Måsøy Finnmark
156
Nordreisa Troms
22
Rolfsøy Finnmark
16
Skjervøy Troms
223
Sørvaranger Finnmark
4
Sørøysund Finnmark
37
Talvik Finnmark
65
Tromsø/Tr.sund Troms
27
Vadsø Finnmark
4
Vardø Finnmark
9

[norsk-pil :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]