sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Kyllsundet

Et fraflytta sted ~ An abandoned place


Foto: Camilla Irén Hansen


Kilde: Kvasir

Over ser du "veien" til Kyllsundet på Skogsøya i Vesterålen en fin sommerdag i 2006. Vi ser ikke sjølve Kyllsundet (K på kartet), stedet ligger skjult bak det lave skaret til venstre. Fra veienden på nabogården Hjellsand (H på kartet) er det to veiløse kilometre utover dit gjennom Høydalen. De som bodde i Kyllsundet, måtte klatre over berg, traske langs fjæra, vasse over sumper og brøyte gjennom bjørkekratt de før de var heime, halvparten av strekninga med storhavet tordnende mot land på ene sida og ei rasfarlig fjellside på den andre.

Bildet nedenfor viser stien i fugleperspektiv. Den fulgte stort sett skillet mellom fjæresteiner (svarte) og gammel utmark (snøflekket). I bakgrunnen ser vi Kyllholmen (1.), som ga navn til gården like innafor (2.).

Fremdeles kan man se slitasjen på steiner og knauser etter jernskodde såler. Kyllsundet er ei historie om slit og strev. Stedet var kanskje ei nødsbosetning, men det betyr ikke at de som bodde der, lei nød. Folk slo seg ned i Kyllsundet når det ikke var jord ledig på andre gårder, og forlot stedet når de fikk et bedre bosted.[On the top photo you can see the "road" to Kyllsundet at Skogsøya in Vesterålen on a fine summer day in 2006. We can't see Kyllsundet proper (K on the map), the place is hidden behind the low pass to the left. From the road end at the neighbouring farm Hjellsand (H on the map) and out to Kyllsundet the distance is 1.5 miles.

The people who lived at Kyllsundet had to climb over cliffs, plod along a stony beach, wade over bogs and plow through birch woods before they reached home, half the stretch with ocean waves thundering against land on one hand and a landslide-prone mountainside on the other.

The photo to the right shows the path from a bird's-eye view. It mostly follows the border between the shore (dark) and old outlaying fields (with patches of snow). In the background we can see Kyllholmen (1. – The Kyll islet), which gave name to the place nearby(2.).

You can still see wear and tear on stones and crags from boots with ironclad soles. Kyllsundet is a history of toil and hardship. Perhaps the place was a "shortage settlement", but that doesn't mean that the people who lived there suffered so much shortage. People settled in Kyllsundet when there was a shortage of farm land elsewhere, and abandoned it when they got a better place to live.]
Langs stien til Kyllsundet en dag med frisk bris ~ [Along the path to Kyllsundet on a windy day]

Her har vi passert Skaret og er nesten framme i Kyllsundet. Vi ser tilbake, og det lave neset i bakgrunnen er Hjellsand, nærmeste nabogård.

Jeg tok sortkvitt-bildene på denne sida våren 1982. Da hadde jeg ikke gått til Kyllsundet siden 1950-tallet, da det enda bodde folk der. I løpet av nesten tretti år hadde mye endra seg. Det var ingen hus igjen.

[Here we have crossed Skaret (The Pass) and are almost in Kyllsundet. Looking back we can see a low headland in the background. That is Hjellsand, the nearest farm.

I took the b/w-photos on this page in spring 1982. This was the first time I walked to Kyllsundet since the 1950's, when people still lived there. In almost thirty years much had changed. There were no houses left.]Et panorama satt sammen av tre bilder som viser Kyllsundet sett fra Skaret. Gammel innmark kranser øverenden av et lite vatn som floa går inn i og fyller med brakkvann. Stedet hadde to naboer, ved 1. og 2.

[A panorama made from three photos showing Kyllsundet from Skaret. Old fields strech round the upper end of a little lake which high tides fill with brackish water. Two families lived at the place (1. and 2.)]Her sto det første huset vi kom til i Kyllsundet. Tørrgras fra forrige sommer rammer inn det eneste som ennå er synlig av huset – kjelleren. Som guttunge bodde jeg to-tre ganger i huset på sommerbesøk hos "han Halvdan og ho Betzy". Halvdan var fisker og rodde med faren min, som hadde fiskerskøyte.

Kyllsundet er en av barndommens grønne daler for meg. Det er også ei god lærebok for å forstå kystkulturen og samfunnsutviklinga for meg som historiker.

[Here stood the first house we reached coming to Kyllsundet. Dried gras from last summer frame the only remnant of the house still visible – the basement. As a boy I lived two or three times in the house as a summer guest of Halvdan and Betzy. Halvdan was a fisherman, one of my fathers crew.

Kyllsund is one of the "green valleys" of my childhood. It's also a valuable textbook with lessons for understanding coastal culture and changes in the way of living.]Dette huset var det største, her bodde "han Hjalmar og ho Nilsine". Hjalmar var bror til Betzy i nabohuset, og begge familiene var fiskerbønder – de dreiv både jordbruk og fiske.

Hjalmar tjente penger også ved annet arbeid. Han var en dyktig slakter, og i ei tid med buskap på hver gård hadde han nok å gjøre. I tillegg dreiv han sammen med faren min med oppkjøp av huder og skinn som de solgte videre til garverier.

[This was the biggest house, here lived Hjalmar og Nilsine. Hjalmar was a brother of Betzy in the other house, and both families were fisher-farmers – they lived from the land and from the sea.

Hjalmar also earned money from another occupation. He was a capable butcher, and at a time with livestock on every farm he had plenty to do. In addition he and my father bought hides and skins which they sold to tanneries.]Midt mellom de to husene passerer stien en liten bekk. Den var både grense og drikkevannkilde. To steinblokker rammer inn en kulp i bekken, der henta folk vatn, og der vaska de klær.

Uhygienisk? Neida, vatnet strømma forbi heile tida, og et gammelt ordtak sier at når vatnet har passert sju steiner, da er det reint.

[Midways between the two houses the path crosses a little creek. It served both as a border and a water reservoar. Two slabs of stone frame a well in the creek, there people fetched water for the house, and there they washed their clothes.

Unhygienic? Oh no, the water streams by all the time, and an old saying states that when the water has crossed seven stones it is clean.]Enda et panorama, denne gangen med utsikt mot sørvest. Halvdan og Betzy bodde ved 1., Hjalmar og Nilsine ved 2. Men ingen av dem rydda jorda her. Folk kan ha holdt til i Kyllsundet allerede i steinalderen, og stedet har veksla mellom å være folketomt og bosatt i flere tusen år.

Etter minst to hundre års ødetid fikk Kyllsundet bosetning igjen rundt 1830. Det var vanskelige tider, og de første parene som prøvde å leve der, måtte snart gi opp. De var husmenn og bodde i gammer, kanskje i nærheta av 1.

Etter 1860 blei fisket svært godt i ei årrekke, særlig på grunn av storsilda som flomma inn til kysten. Stor innflytting til Vesterålen førte til knapphet på steder å bo, og to familier slo seg ned i Kyllsundet, begge som husmenn. Nils Nilssen var født i Valdres, Kristina Lindberg i Hammerfest, de bygde hus ved 1. Ei søster av Kristina, Gullborg, var gift med samen Eidis Pettersen. De bygde ved 2.

I 1875 forsvant silda. Nils og Kristina utvandra til Amerika, og overlot husmannsplassen til andre. Eidis og Gullborg blei igjen i Kyllsundet, men Eidis dro sin vei da Gullborg døde i 1888. Dattera Magdalena hadde gifta seg med Hans Sundquist fra Pajala i Sverige, de overtok husmannsplassen.

Neste generasjon av Sundquist-familien flytta til Finnmark i 1911, da kjøpte Hjalmar og Nilsine både huset og jorda. Mange familier bodde etter tur i det andre huset før Halvdan og Betzy overtok det i 1927. Etter krigen blei det stadig vanskeligere å bo på slike steder som Kyllsundet, og først på 1950-tallet flytta begge familiene til Tunstad, nær vei, butikk, posthus og rutebåt.

[Anoher panorama, this time showing the southwestern view. Halvdan and Betzy lived at 1., Hjalmar and Nilsine by 2. But they didn't clear the land here. People can have lived at Kyllsundet as early as in the stone age, and the place has alternated between being deserted and settled for several thousand years.

After at least two hundred years without people Kyllsundet was settled again around 1830. These were difficult times, and the first couples who tried to live there had to give up. They were cotters and lived in turf huts, maybe near 1.

After 1860 the fisheries became very good for several years, mostly because vast schools of herring visiting the coast. This attracked lots of people to Vesterålen, resulting in a shortage of land to live at, and two families settled in Kyllsundet, both as cotters. Nils Nilssen was born in Valdres (Oppland county), Kristina Lindberg in Hammerfest (Finnmark county), they built a house at 1. A sister of Kristina, Gullborg, was married to the Sami Eidis Pettersen. They built at 2.

In 1875 the herring disappeared. Nils and Kristina emigrated to America, they let other people have their cotters place. Eidis and Gullborg stayed on at Kyllsundet, but Eidis left when Gullborg died in 1888. Their daughter Magdalena had married Hans Sundquist from Pajala in Sweden, they got the cotters place.

The next generation of the Sundquist family moved to Finnmark in 1911, then Hjalmar og Nilsine bought their house and also the land. Many families had lived in turn at the other place before Halvdan and Betzy got it in 1927. After WW2 it became more and more difficult to live at places like Kyllsundet, and in the early 1950's both couples moved to Tunstad, near the road, the shop, the post office, and the ferry pier.]
Foto: Camilla Irén Hansen

2006: En gruppe turfolk oppe på Skaret, på vei ned til Kyllsundet. Noen av dem er etterkommere av folk som en gang bodde der, men alle har samme spørsmålet: "Hvorfor blei stedet fraflytta?"

Svaret kan gis enkelt: Det blei for tungvint og for lite løsnnsomt å bo der. Eller litt mer omstendelig: Det var ikke mulig å få laga ei brukbar havn i Kyllsundet, det blei for kostbart å bygge vei dit, det var for lite og for dårlig jord til ei moderne gårdsdrift, og uten sjølforsyninga måtte alt kjøpte på butikken, som lå tre kilometer unna.

Siste spørsmål: Blir Kyllsundet noen gang bosatt igjen? Kanskje, men da må alt endre seg svært mye.

[2006: A group of tourists at Skaret, on their way down to Kyllsundet. Some of then descend from people who lived there in earlier times, but everyone has the same question: "Why was this place abandoned?"

This answer can be given simply: It was too cumbersome and too little profitable to live there any longer. Or a little more detailed: It wasn't possible to create an adequate harbour at Kyllsundet, it would cost too much to build a road out there, the farmland was too meagre and too small for modern farming, and without self-sufficiency everything had to be bought at the shop, two miles away.

Last question: Will Kyllsundet be settled again in the future? Maybe, but then everything must change very much.]


tilbake-pil :tilbake til hovedsida .......... jump to the English main page: [english-arrow]