sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Sommeren 1962 ~ The Summer of '62

Sommeren 1962 var jeg ferdig med andre året på Nesna lærerskole og ganske blakk. Jeg fikk sommerjobb i Statens Havnevesen som mannskap på mudringsapparatet "Ekskavator 6". I slutten av juni dro jeg til Andenes med arbeidslyst og et Agfa Optima kamera. Den første tida brukte jeg sortkvitt-film, men da vi forflytta oss til Melbu etter en måned, kjøpte jeg fargefilm.

Jeg blei plassert på en av lekterne som frakta utgravd masse ut på havet og dumpa den der. Mest mulig av mudringa måtte gjøres i løpet av sommeren, derfor hadde vi ti timers-dag. Men arbeidet var fysisk tungt bare i korte perioder på hver tur, så vi blei ikke utslitt. Mye frisk sjøluft og lange timer ombord skapte god matlyst. Hver morgen smurte jeg 16 brødskiver, og alle var spist før vi kom på land igjen.

Jeg hadde panlagt å ta mange bilder, og angrer i dag på at jeg ikke gjorde det. Livet på land mangler nesten heilt i bildealbumet, men heldigvis knipsa jeg en del av arbeidet, både inne på havna og ute på sjøen. Kvaliteten er dårlig, men minnene gode.

The Summer of '62 I had finished my second year at the teachers training school, and I was rather penniless. I got a summer job in The State Port Authorities as a crew member on Excavator 6. Late June I went to Andenes with zeal for work and an Agfa Optima camera. At first I use b/w film, but when we moved to Melbu after a month I bought color film.

I was assigned to one of the barges that carried excavated sand and stones out on the ocean and dumped it there. As much as possible of the excavation had to be done during the summer months, so we had to work ten hours each day. However, the work was heavy for only short periods of each trip, so it didn't wear us out. A lot of fresh air and long hours at sea gave us great appetite. Each morning I buttered 16 slices of bread, and all of thea were eaten when we got off work.

I planned to take a lot of pictures, and today I regret that I didn't do that. Life on land are almost absent in the photo album, but luckily I shot some scenes from the work, on the harbour as well as at sea. The quality is poor, but the memories are fine.linje

Andenes

Andenes er et mer enn tusen års gammelt fiskevær, i perioder det største langs Norskekysten. Stedet ligger på 69º 18’ nord, 16º 7’ øst, det nordligste punktet i Vesterålen og i Nordland.

Andenes is a more than thousand years old fishing station, for long times the biggest along the Norwegian coast. It's situated at 69º 18’ North, 16º 7’ East, the northernmost point in Vesterålen and in Nordland county.
Tidlig morgen på Ekskavator 6 (venstre). Mannskapene tar en røyk før grabben begynner arbeidet (høyre).

Early morning on Excavator 6 (left). The crew lights a butt before the grabb starts working (right)
Gravinga må gjøres i blinde (venstre), det er ikke mulig å se botnen. Men grabben kommer opp med last (høyre).

The digging must be done in the dark (left), it isn't possible to see the bottom. But the grabb surfaces with a load (right).
Lasta dumpes oppi lekteren (venstre) før grabben dukker ned igjen. Mannen ved spakene er skipperen, Bordevik Samuelsen (høyre).

The load is dumped into the barge (left) before the grabb takes a new dive. The man behind the levers is the captain, Bordevik Samuelsen (right).
Elias Johansen (venstre) er kommet med slepebåten for å taue oss ut. Nakor Olsen (høyre) gjør rein lukekjettingene for grus og småstein.

Elias Johansen (left) has arrived with his boat to tug us out to the ocean. Nakor Olsen (right) removes dirt and pebbles from the hatch chains.
Slepebåten gjør en sving (venstre) slik at vi kan åpne lukene. Deretter bærer det innover til Andenes igjen med tom lekter (høyre).

The tugboat makes a turn (left), and we open the hatches. Afterwards the barge glides towards Andenes again without load (right).
Inne på havna venter den andre lekteren fullasta (venstre). Etter mange slike turer er arbeidsdagen over, og vi drar på land (høyre).

In the harbour the other barge is waiting fully loaded (left). After several trips our working day is over, and we are heading for the land (right).

linje

Melbu

Melbu ligger nesten lengst sør i Vesterålen og er nyere som fiskevær. Stedet har langt bedre forhold for jordbruk enn Andenes. Posisjonen er 68º 30’ nord, 14º 48’ øst.

Melbu is situated far south in Vesterålen and is newer as a fishing station. The conditions for agriculture are much better than at Andenes. The position is 68º 30’ North, 14º 48’ East.To portretter av Ekskavator 6. Til venstre ser vi den rett forfra, til høyre fra styrbord side. Mudringsapparatet var dampdrevet!

Two portraits of the Excavator 6. At left we see it from the front, the picture et right shows the starboard side. The excavator was steam powered!
Til venstre kommer Snøgg med "Toa", mens vi på "Etta" venter på å bli slept ut. Lekterne (høyre) var ingen skjønnheter, men gjorde jobben.

To the left the tugboat comes with the "#2", while we on the "#1" are waiting for a tow. The barges were no beauties (right), but they did their job.
En halvtime seinere er rollene bytta om. "Toa" ligger fullasta (venstre), og snart blir den slept ut på havet for å tømme lasta (høyre).

Half an hour later the roles are reversed. The "#2" lies fully loaded (left), and soon after it is towed out on the sea to get rid of its cargo (right).
Jeg hadde med fotoapparatet en dag vi var svært tungt lasta. Nesten ingenting av lekteren stakk over havflata, men det gikk bra!

I brought my camera with me one day we carried a very heavy cargo. Almost nothing of the barge rose above sea level, but all went well!
linje

Ekskavator 6 eksisterer ikke lenger i dag, og de aller fleste av mannskapene fra 1962 er borte nå. Men sporene etter arbeidet til denne generasjonen av teknologi og arbeidere finnes fortsatt som gode havner langs Norskekysten.

Today Excavator 6 is gone, and so is most of the crew from 1962. But traces from the work by this generation of technology and workers still exist as good harbours along the Norwegian coast.

linje

[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]