sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Astrologi

Opphavet

Astrologi betyr "kunnskapen om stjernene", en betegnelse som i dag passer best på astronomi - "vitenskapen om stjernene". En gang i tida, for flere tusen år siden, hadde disse to stjerne-studiene et felles opphav i behovet for å vite når visse hendinger kom til å inntreffe. Det gjaldt først og fremst sykliske fenomener, det vil si slike som gjentar seg regelmessig - flo og fjære, månefaser, årstider, men også mer uregelmessige fenomener som måne- og solformørkelse, der det sykliske mønsteret er vanskeligere å få øye på.

Sjølsagt var det makthaverne som hadde størst behov for slike opplysninger. Ved hjelp av stjernetyderne kunne de blant annet beregne tidspunktet for såing og høsting, og slik kunnskap ga dem stor makt over undersåttene. Presteskapet var en viktig del av maktapparatet i de gamle kulturene, dermed blei religion og stjernetyding knytta tett sammen.

Men stjernetyding var ikke bare et herskeredskap for maktapparatet. Det blei også en del av den folkelige kunnskapen, et redskap til å forklare ulike fenomener. Dermed ga stjerner og planeter stoff til en rik sagnverden. Folk kunne se dem i alle klare og mørke netter, og stjernehimmelen så i store trekk likeens ut år etter år. Det er derfor lett å forstå at stjernetyding beholdt grepet på folk lenge etter at astronomien begynte å finne ut hva stjernene og universet egentlig er.

Navigering til sjøs og også til lands krevde også kunnskap om stjernene, eller rettere sagt om stjernehimmelen. Denne kunnskapen gikk ut på å bruke stjernene som hjelpemidler for å finne ut hvor man befant seg og til å stikke ut den videre kursen. Her var inndelinga i stjernebilder svært viktig for å lette oversikten.

Grupperinga av markerte stjerner i stjernebilder er en eldgammel praksis, et resultat av menneskenes behov for å ha både et system i kaoset på natthimmelen, og noe å knytte mytologiske forestillinger til. Særlig stor betydning er blitt tillagt de tolv stjernebildene sola passerer i løpet av året, den såkalte Zodiaken (dyrekretsen). Disse stjernebildene sammen med sola, månen og de sju planetene som var kjent i gammel tid, utgjør den sentrale delen i det astrologiske systemet.

Stjernebildene i Zodiaken er en arv fra den babylonske kulturen, mens de fleste andre som er synlige på den nordlige halvkula, stammer fra gresk mytologi. Stjernebildene på den sørlige halvkula har fått navn i nyere tid. Mange av de sterkeste stjernene har arabiske navn, en arv fra den tida da arabisk vitenskap var den fremste i verden.


De siste hundreårene, særlig etter 1500-tallet, har astrologi og astronomi blitt utvikla i hver si retning:
- Astronomien fikk etter hvert mer og mer preg av å være en vitenskap, der kunnskapen om stjernene bygges på observasjoner og testbare hypoteser.
- Astrologien blei mer og mer spekulativ, og ny "kunnskap" på dette feltet var som regel fri fantasi. Spådommer og forklaringer fikk en dominerende plass og omfatta fenomener langt utafor de sykliske.

Her følger en oversikt som viser hvilke antakinger astrologien bygger på og de virkemidlene den bruker:

"Som der oppe, så her nede"

Et av fundamentene for astrologien er forestillinga om at alt som skjer på jorda, samsvarer med bevegelsene til sola, månen og planetene gjennom stjernebildene i dyrekretsen. Blant annet får menneskene en rekke egenskaper etter hvilket stjernetegn de er født i. Og disse egenskapene er henta fra det dyret eller den tingen som har gitt stjernebildet navn.

Stjernebildene har imidlertid ingenting med disse dyrene eller tingene å gjøre. For det første: Menneskene satte for svært lang tid siden navn på grupper av stjerner som en slags "huskelapper", og de kan variere fra kultur til kultur. Navnene er altså nokså tilfeldige, og det skal som regel en god del fantasi til for å se noen likhet med dyret eller tingen som har gitt navn til stjernebildet.

For det andre: Stjernene danner ikke noe bilde i verdensrommet. Fra jorda ser det ut som de står "ved siden av" hverandre, men det er et synsbedrag. De befinner seg bare tilfeldigvis på nesten samme siktelinje sett fra jorda, i virkeligheta kan de fjerneste være både ti, tjue og hundre ganger lenger unna enn de nærmeste. Sett fra et annet sted i verdensrommet danner de neppe noe stjernebilde sammen.

Og for det tredje: Stjernene ligger så langt unna at lyset bruker opp til flere hundre år på turen hit, og de har ingen kraft som kan utforme personligheta og framtida til enkeltpersoner på Jorda. Det finnes sjølsagt ingen kraft som "transporterer" egenskapene fra en løve og opp til stjernebildet med samme navn, slik at det i sin tur kan gi det videre til alle som blir født mens sola står i stjernebildet.

De tolv stjernebildene i Zodiaken har opp gjennom tidene fått hvert sitt stjernetegn, som ofte er ei forenkla tegning av det man meiner stjernebildet forestiller. Likheta med sjølve stjernebildet er som regel minimal. Stjernetegnet til en person er altså tegnet til det stjernebildet som sola sto i da vedkommende blei født.

Et typisk trekk ved horoskoper er at egenskaper til dyret eller tingen som stjernebildet er oppkalt etter, blir tillagt de som er født under dette stjernetegnet. Disse egenskapene er imidlertid i de fleste tilfellene bygd på myter og misforståelser. Et annet forhold er at medfødte instinkter hos dyr og tillærte karaktertrekk hos mennesker neppe har noe med hverandre å gjøre.

Men: Folk som tror på horoskoper, kan fristes til å leve opp til det som står der, altså gjøre dem sjøloppfyllende. Da er ikke astrologien lenger uskyldig moro, som mange kaller det. En "skorpion" får blant annet denne attesten: "Det sier seg selv at det heller ikke er lett å leve sammen med mennesker som er født i dette tegnet (hvis det da ellers skulle lykkes å overtale Skorpionen til et fast parforhold!)".

Eller som det står om "fiskene": "Dessverre kan de komme ut i et alkohol- eller stoffmisbruk i forsøket på å koble av fra stress og negative påvirkninger." Her er det dessuten tydelig at noen har dikta opp dette i vår tid. Faren for alkohol- og stoffmisbruk nevnes sjølsagt ikke i gammel mytologi. Det er et innslag av moderne overtro i den gamle!

Foruten slike spekulative beskrivelser oppgir en rekke horoskoper hvilke stjernetegn man bør leite etter eller unngå partnere fra. På alle disse måtene gir astrologien et svært mekanisk og forutbestemt bilde av forholdet mellom mennesker og utviklinga til den enkelte. Det er ikke vanskelig å se at dette i verste fall kan føre til personlige tragedier.


Horoskoper er i dag masseprodusert "underholdning", sjøl om det også finnes astrologer som lever av å lage dem ut fra personlige opplysninger. Internett har ført til ei kraftig oppblomstring av horoskoper, både fra amatører, industri og astrologer. Men enten de er utarbeidd ved hjelp av slump, dataprogrammer eller gammel tradisjon, så er alt sammen tøv og moderne overtro.

Myter og fakta

Til venstre i tabellen står en del utdrag fra personbeskrivelsene i et horoskop, til høyre noen korte fakta om det aktuelle stjernebildet.

Lysår brukes som måleenhet for avstander i verdensrommet. Det er den distansen lyset tilbakelegger i løpet av ett år, og ingenting kan gå fortere enn lyset.

Lyset trenger vel åtte minutter fra sola til Jorda. Et lysår tilsvarer 9,5 millioner millioner kilometer, og de rakettene som sender romsonder til naboplanetene våre, vil bruke vel tjue tusen år på å fly denne distansen. Nærmeste stjerne (utenom sola!) ligger vel fire lysår unna.Myter:

Fakta:

Væren: Som Væren leder fåreflokken, vil Værens menneske nemlig gjerne lede sine medmennesker. Tegnet er et kardinaltegn som står for handling og det forbindes med ildens element.

Av de tretten sterkeste stjernene i Væren ligger den fjerneste ti ganger lenger unna enn den nærmeste. De fleste er svake, bare de to nærmeste er lette å oppdage. Lyset fra de to trenger rundt seksti år for å nå jorda.

Tyren: Filosofi, litteratur og andre åndelige sysler har som regel ikke den store interesse for en Tyr, men til gjengjeld har de en stor fysisk vitalitet.
En Tyrs sinne kan være ustyrlig når det først bryter ut. Da kan det være lurt å komme seg av veien!

Stjernebildet er lett å finne, særlig på grunn av den kraftige stjerna Aldebaran og den åpne stjernehopen Pleiadene (Sjustjerna). Pleiadene ligger nesten sju ganger lenger unna oss enn Aldebaran, og lyset derfra trenger omkring 440 år fram til jorda.

Tvillingene: Tvillingens tegn er et lufttegn og mennesker som er født i dette tegnet ønsker seg i virkeligheten fuglens frihet. En Tvilling vil ofte være en meget intellektuell person som trives best i de høyeste luftlag hvor ideer lages og hvor tingene settes på spissen.

Navnet Tvillingene henger sammen med de to kraftige stjernene Castor (40 lysår unna) og Pollux (knapt 34 lysår unna). Den sjuende sterkeste ligger seks ganger lenger unna. Castor og Pollux var visstnok kvegtyver i gresk mytologi, i hvert fall en av dem. Den egenskapen dukker aldri opp i horoskopene.

Krepsen: Krepsen er også god til å få "klørne" i saker og ting. Å omgi seg med vakre ting er viktig for en Kreps. De elsker sitt hjem for her kan de føle seg trygge som krepsedyret i sitt beskyttende skall.

Dette stjernebildet har også vært kalt Vannbillen, Hummeren og Krabben, men er på norsk blitt til Krepsen. Stjernene i Krepsen er svake og fjerne, og befinner seg fra seksti til over tusen lysår unna.

Løven: I naturen kalles løven for dyrenes konge og blant mennesker blir Løver ofte det naturlige sentrum, født som de er til ansvar og makt. Løven er en leder full av energi og evne til og motivere andre.

De klareste stjernene danner en sigd, og stjernebildet har også hatt det navnet. Den sterkeste stjerna, Regulus, ligger 77 lysår unna, andre er både mye nærmere og langt fjernere. Lyset fra nabostjerna til Regulus bruker over to tusen år hit.

Jomfruen: Selv om det er noe bluferdig og tilbaketrukket over en Jomfru forbindes hun også med fruktbarhet og grøde. Den tålmodige og kloke Jomfru er et menneske som alltid innretter seg fornuftig og veloverveid i tilværelsen.

Stjernebildet har vært kalt Isjtar, Astrea, Demeter og Ceres, gamle gudinner for fruktbarhet og rettferdighet. Spica, den sterkeste stjerna, ligger 220 lysår borte, den nest sterkeste bare sjetteparten så langt unna.

Vekten: Vektens stjernebilde viser to vektskåler og dette tegnet er faktisk det mest harmoniske og avbalanserende av alle. Hvis Vekten selv har gjort noen urett vil han eller hun ikke få fred i sjelen før skaden er gjort god igjen.

Opprinnelig blei stjernene i bildet regna sammen med nabobildet Skorpionen, noen ganger sammen med Jomfruen, men romerne begynte å regne området mellom dem som et eget stjernebilde. De to sterkeste stjernene ligger 77 og 120 lysår fra Jorda.

Skorpionen: Enten elsker eller hater en Skorpion. Det finnes ingen mellomvei for disse menneskene som har en jernvilje og en selvkontroll som gjør dem til enere i flokken. Er man født i dette tegnet tar man tilværelsen meget alvorlig og mange lider da også av depresjoner.

Dette stjernebildet strekker seg langt sørover og er bare delvis synlig hos oss. Den klareste stjerna er Antares, som ligger vel seks hundre lysår unna. Andre stjerner er bare tiendeparten så langt borte, mens avstanden til de fjerneste er 1800 lysår.

Skytten: Den eventyrlystne Skytte elsker forandring og reiser. Når de er ute og reiser kaster Skytter seg gjerne ut i fjellklatring, rafting og andre dramatiske aktiviteter. I unge år er Skytter meget aktive seksuelt og flagrer ofte fra det ene forhold til det andre.

Skytten ligger så langt sør at den er lite synlig i Norge. Skytten er en kentaur, halvt menneske og halvt hest, og hører til gresk mytologi. Andre kulturer har "sett" heilt andre figurer, fra tekanner til strutser. Stjernene ligger fra knapt åtti lysår til over hundre ganger lenger unna.

Steinbukken: Steinbukken overveier nøye sine trinn for ikke å tråkke forkjært. Han/hun kjemper seg opp alene og utholder nøysomhet og avkall uten å klage. Steinbukken når oftest først sitt mål i moden alder - og ofte betaler de en pris for sin arbeids- og karriereorienterte livsstil.

Stjernebildet kalles like ofte Geita og Havgeita. Dette er det sydligste stjernebildet i zodiaken og detminst synlige av alle de tolv bildene der. Stjernene er spredt fra en avstand på under førti lysår for den nærmeste til nesten femti ganger så langt for de fjerneste.

Vannmannen: Når vi går inn i Vannmannens tegn begynner dagene for alvor å bli lengre - og Vannmannen er da også et menneske som ofte har "sett lyset" i overført betydning. Vannmannen er faktisk den store budbringer og fornyer.

De gamle grekerne tolket dette langstrakte stjernebildet som Zevs, mens forestillinga om en vannmann skriver seg fra babylonsk tid. Stjernene er for det meste svake og langt unna, ingen nærmere enn hundre lysår, enkelte over tusen lysår unna.

Fiskene: En Fisk er nemlig ikke lett å styre og kan faktisk ofte virke litt uberegnelig med sine plutselige manøvrer og skiftende meninger. Man tror man har fått hold på en Fisk, men plutselig slår den et slag med halen og er forsvunnet.

Stjernebildet har blitt oppfatta som både en og to fisker, og den vestlige enden kalles også Sirkelen. De mange og tildels svake stjernene i Fiskene ligger 140 lysår og mer unna vårt solsystem. Det neste stjernebildet i zodiaken er Væren (se øverst).

Ei sammenligning av horoskoper for en gitt person kan avsløre hvor tilfeldige og virkelighetsfjerne beskrivelsene er. Nedenfor følger noen sitater fra horoskoper til en og samme person - undertegnede.

Hvordan er en Kreps?

De fleste vil "kjenne seg igjen" i sitt horoskop. Det har tre grunner: For det første smører horoskopene ganske tjukt på med smiger, og de fleste er såpass innbilske at de nikker og sier "Det stemmer." For det andre heilgarderer horoskopene ofte, slik at minst ett alternativ føles riktig. Og for det tredje: Noen av opplysningene er standardformuleringer som går igjen i mange horoskoper, og virker derfor velkjente - da må de jo stemme!

Smiger: Ett av horoskopene sier: Som foreldre er Krepsene meget omsorgsfulle og kjærlige, og dessuten at Krepsens gode evne til å bevare båndene til andre mennesker vil være med på å skape en god alderdom.. Et annet påstår at Krepsen kan være veldig flink med oppgaver som innehar ansvar, men som gir følelsesmessig rom. Samme horoskop sier forøvrig at det kan ta noe tid å opparbeide et forhold til en Kreps, men når Krepsen først har bestemt seg, så kan det bli et riktig så bra samliv.

Heilgardering: Et typisk eksempel på denne teknikken er at Noen Krepser er utadvendte, mens andre har en tendens til å gå inn i sitt eget indre univers, og et annet lyder Krepsens følelsesliv kan gi utslag både i positiv og negativ retning. Denne er ei slags halvgardering: De er meget bevisste om barndommens betydning for barna, særlig dersom de selv har hatt en vanskelig barndom.

Standardformuleringer: Ifølge gammel tradisjonen er Krepsens og månen nær knytta sammen. Gammel overtro sier dessuten at månen er årsaken til mentale forstyrrelser. Det engelske ordet "lunatic" (gal) skriver seg fra det latinske ordet "luna", som betyr måne. Og horoskopene overfører sjølsagt de samme egenskapene til personer som er født i Krepsen: De vil således være underkastet noen uforklarlige følelsessvingninger som de selv står undrende overfor, og i et annet horoskop: Følelsene kan også gjør Krepsen til en ”krutt-tønne” som kan eksplodere når som helst.

Alle egenskapene som er nevnt i sitatene, kan sjølsagt finnes også hos mennesker som er født i andre stjernetegn. Det finnes heller ingen undersøkinger som kan dokumentere at slike egenskaper er mer typiske for Krepser enn for andre. Det holder ikke å hevde at det stemmer for den og den Krepsen. Man må også ramse opp de Krepsene det ikke stemmer for, og dessuten undersøke hvor mange ikke-Krepser som har "Krepse-egenskaper".

Men det mest betenkelige ved horoskopene er kanskje at de sprer ei oppfatning av at mennesker er sånn og sånn fordi de er født i det eller det stjernetegnet. Både enkeltpersoner og grupper endrer seg imidlertid stadig gjennom læring, samspill og økt innsikt, og i den prosessen bør man ikke la seg styre av horoskopene og astrologene!


[return arrow] til Overtro-sida
tilbake-pil :tilbake til hovedsida .......... jump to the English main page: [english-arrow]