sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Johan I. Borgos

En bygdefar-kontrakt

Avtalen mellom Jørgen Ernst Dishington og allmuen i Sortland

Sortland Almues Contract om Jægtebrug
med Sr. Desington dateret 18 May 1754

Siden Sal. Anders Abrahamsen Lockert udi mange Aar haver holdet Bøygdefahr for Sortlands Fierdings Almue, og hans etterkommer Sr. Svend Gregersen samme har vedligeholdt, indtil hand forloed Sortland, da hand bemeldte Bøygdefahrs-Ret overloed til Sr. Tarald Andreas Giæver, der igien samme til mig, Underskrefne Jørgen Ernst Desington, har overdraget, hvilket Almuen udi Sortlands Fierding blev tilkiende giort nest afvigte Leedingsbergs Ting paa Bøe 1753, da de og inden Retten enedes, erklærede at vilde med Mig for dend efterkommende Tiid, ald dend Stund ieg holt dem et forsvarligt Fahrtøy med des tilhørende Reedskab, og dend fattige med dend formuende nyder lige fuldkommen Ret og Frihed; Altsaa for at forekomme ald herefter faldende Tvistighed, forpligter ieg mig underskrefne Jørgen Ernst Desington til at holde forannevnte Sortlands Fierdings Almue et forsvarligt Fahrtøy med ald der vedhørende Reedskab for at føere deres Vahre baade til og fra Bergen, saalenge Gud forunder mig og mine Livet og bevarer Fahrtøyet fra ald ulykkelig Hendelse, imod at de betaler dend sædvanlige Fragt og igien nyder deris Førringsløn, ligsom tilforn, dog efter Fahrtøyets Størrelse, følgelig Jægte Articlerne. Og i fald nogen ulykkelig Hendelse med Fahrtøyet sig skulde tildrage (det Gud dog i Naade afvænde) eller og Almuen kand have bidig Aarsag at klage over mit nu havende Fahrtøys Skrøbelighed, da skal ieg drage ald dend vedbørlige Omsorg for samtlige Almue, at de med deres Førringer til og fra Bergen skal blive forsiunet med et forsvarligt Fahrtøy indtil ieg kand forskaffe et nyt Fahrtøy saa ingen skal have Aarsag derover at klage, derimod forbinder vi os underskrefne paa samtl. Almuens Veigne herefter at have voris Førring og Førrings Folk med voris nu antagne Skipper Jørgen Ernst Desington, og ikke lade noget af voris Førring komme paa andres Jægte, uden hans Vellie og Samtykke, samt med Jægtens Ud og Opsærning, lige som sædvanlig, være behielpelig, saadan voris indgaaende Foreening lader vi, af Kongl. Mayestets Foged og Sorenskriver blive Confirmeret, til hvilken ende denne voris indgaaende Foreening in Duplo er forfattet, hvor af Skipperen beholder dend Eene og befragterne dend anden.


Sortland 18 May 1754. J. E. Desington


Paa samtlige Almuens Veigne underskriver vi Ole Olsen, Jens Hanssen, begge af Jenstae, Jens Anderssen, Ole Zachariassen, Sandstrand, Ole Hanssen, Ousvold, Niels Mogenssen, Bøygdenes, Erik Pedersen ibid., Jakob Arnstsen, Ingebrigt Pedersen, Bøygd, Hans Ingebrigtsen, Kringelen, Daniel Anderssen, Strand, Peder Pedersen ibid., Niels Olsen, Niels Anderssen, Steroe, Lasse Nielssen, Nævernes, Torlef Nielsen, Niels Christophersen, Hougnfiorden, Ole Arentsen, Rogsøen, Joen Christophersen, Tron Enochsen, Reinsnes, Niels Lockert, Lieland, Iver Iversen, Bremnes, Povel Olsen, Holm, Rasmus Reinholtsen, Stamnes, Anders Madssen, Seyerfiorden, Ole Anderssen, Brevigen.


At denne Contract saaledis er vedtaget af begge Parterne uden modsigelse og inden Rætten paa Bøe Sommerting den 7 Junii 1754.


Niels Rasch (fogd) Claus Kiemmeler (sorenskriver)[return arrow] til "Kystkultur"
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]