sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo
På Elverum nådde vi et viktig mål på turen: Latjo Drom, ei utstilling som forteller om "det reisende folket" - taterne, romani. Det var et møte med våre egne røtter.
[At Elverum we reached an important stop on our trip: Latjo Drom, an exhibition telling about "the travelling people" - Gypsys, Romani. It was a meeting with our own roots.]

Hesten står sentral i kulturen til romanifolket. De brukte den til trekkdyr, og de stelte og helbredet hestene til norske bønder.
[The horse is very important in the Romani culture. The romani used it as a draft animal, and they tended and cured horses for the Norwegian farmers.]
Handvogner og hestevogner var like viktige. Romani-flokkene var som regel store, med barn og gamle som ikke klarte å følge med de andre til fots.
[Handcarts and horse wagons were equally important. The Romani groups were often big, with children and elders who couldn't keep up with the others on foot.]

Veiene var lange, og det kunne være langt mellom gårdene. Da var teltet godt å ha når det ikke var mulig å finne annet husly. "Latjo drom" betyr den gode reisa, men turen var ofte hård.
[The roads were long, and the distances between the farms could be great. Then the tent was a good solution when it was impossible to find other lodgings. "Latjo drom" means the good voyage, but the trips were often tough.]
På 1900-tallet kom sykkelen i bruk som transportmiddel, men den kunne aldri frakte så mye som en hest med ei vogn gjorde.
[In the 1900's the bicycle came into use as a mean of transportation, but it could never carry as much as a horse and a wagon did.]

Etter krigen blei bilene en viktig del av romani-kulturen. Bedre veier og raskere kjøretøyer gjorde lange reiser mye enklere enn før.
[After the war cars became an important part of the Romani culture. Better roads and faster vehicles made long journeys much simpler than before.]
Bak bilene hang det snart campingvogner. Dermed fikk romanifolket sine transportable heimer med både komfort og hygge. Og gitaren fikk sin plass i vogna.
[Soon caravans were connected behind the cars. Then the Romani people got their mobile homes with comfort and cosiness. And the guitar got its place in the caravan.]

Mange romani-flokker reiste langs kysten, mange av dem med båt. Det var vanligst i Sør-Norge. Lenger nord blei det for farlig.
[Many Romani groups travelled along the coast, many of them in boats. This was common in Southern Norway. Farther north it was too dangerous.]
Handverk har alltid vært en viktig del av romani-kulturen. Her er ei samling kniver i vakre slirer. Slike kniver var etterspurt langt utafor romani-folket.
[Handicraft has always been an important part of the Romani culture. Here is a collection of knives in beautiful scabbards. Such knives were in demand far beyond the Romani people.]

Folk på stadig flyttefot trengte lette redskaper. Her er ingen tunge jerngryter, bare lette kjeler, et svært vanlig romani-produkt.
[People who were often on the move needed light utensils. Here are no heavy iron pans, only lightweight kettles, a very common Romani product.]
Handverk skal ikke bare lage noe nyttig, det skal også være fint å se på. Dette er ei samling dåser for snus og skråtobakk.
[Handicraft isn't only making useful things, they shall be nice to look at, too. This is a collection of boxes for keeping snuff and chewing tobacco.]

Smykker av sølv og andre metaller hører med i romanidrakten. De blei laga av handverkere fra romanifolket, etter svært gamle tradisjoner. Det samme gjelder beltene (ti høyre).
[Jewellery made og silver and other metals is part of the Romani costume. They were made by craftsmen from the Romani people, based on very old traditions. That is also true for the belts (at right).]

Romani-flokkene brukte en rekke tegn for å fortelle sine frender om bygda eller gården de kom til. Tegnene blei plassert like i nærheta.
[Romani groups used several signs to inform their kins about the village or farm they came to. The signs were placed in the neighbourhood.]
Inne i den nærmeste fløya i hovedbygninga på Glomdalsmuseet kan du finne den utstillinga vi har vist noen bilder fra på denne sida. Den er vel verd et besøk!
[Inside the nearest wing of the main building at The Glomdal Museum you can find the exhibition which we have shown some pictures from on this page. It really deserves a visit!]