sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Johan I. Borgos

Innledning

(til ei bok om kystkulturen jeg aldri blir ferdig med ...)

"Øksnes means Coastal Culture"

Øksnes er et typisk kystsamfunn i Vesterålen, nordligst i Nordland. I 1911 sendte distriktslegen et brev til sitt departement med denne kraftsalva:


... dette fattige, triste, farlige, uhyggelige og besværlige Øksnes med sin for største parten ugudelige befolkning, hvor tyveri og ran, løgn, hykleri og falskhed, ondskapsfuldhed, misundelse og fryktelig bannskap hører til dagens orden.

Vel åtti år seinere blei overskrifta "Øksnes means Coastal Culture" (Øksnes betyr kystkultur) brukt i den engelske versjonen av en turistbrosjyre for samme kommunen, utgitt 1995 av Vesterålen Reiselivlag. I teksten står dette utsagnet om regionen:


Vesterålen's attitude is frank and joyful; at the same time scientific and adventurous. (...) Vesterålen knows the din of bird cliffs; it has room for old churches and country stores, towering cliffs, fishing wessels out at sea, abandoned villages, busy municipal centres, and pale nights spent with friendly neighbours. In Vesterålen, people don't go to bed till the blue autumn light closes in on them.

Legen og brosjyreforfatteren omtaler natur, kultur og folk, men gir to nokså forskjellige beskrivelser av kystsamfunnet og livet der. Forklaringene på så ulike oppfatninger kan være mange:


 • Legebrevet og brosjyren henvender seg til ulike adressater og i ulikt ærend.
 • Legen skreiv i sinne, brosjyreforfatteren med kjølig beregning (og humor i siste setninga).
 • De to beskriver svært ulike snipper av samfunnet og kulturen der.
 • Legen var innflytter, brosjyren blei skrevet av en vesteråling.
 • Kystsamfunnet og kulturen der har endra seg radikalt fra 1911 til 1995.

Det finnes sikkert flere forklaringer. Beskrivelser av en hvilken som helst kultur vil som regel være prega av formål og bakgrunn, tid og sted, og ikke minst av perspektivet, om den sees utenfra eller innenfra. Alt er "sannheter", ingen sier heile sannheta.


Formålet med kystkulturboka

Denne boka er et forsøk på å forklare hva kystkultur er. Ordet står i ubestemt form, det signaliserer at jeg er mer opptatt av prosesser og endringer enn av tilstander, mer av det allmenne og varige enn av det som bare var gyldig der og da.

Å beskrive kystkulturen, altså i bestemt form, vil kreve flere bind og vanskelige avgensninger, både i tid og sak og rom. Et slikt prosjekt har jeg verken tid, penger eller kompetanse til å gjennomføre. Dessuten frykter jeg resultatet ville bli et slags museum, så jeg mangler også lyst til å prøve.

Formålet med boka er å gjøre folket langs kysten mer bevisst om den kulturen de fører videre - eller velger vekk. Teksten er ikke alltid like verdinøytral, men aldri noe angrep på andre kulturtyper. Kulturer er ulike, ikke bedre enn eller dårligere enn.

Boka er er først og fremst retta mer mot folk utafor fagmiljøene, og forhåpentligvis skrevet slik at man får utbytte av den uten å ha studert historie. Jeg har valgt å unngå bruk av fotnoter og fremmedord så langt det er mulig, og "bevisførsler" finnes det lite av. Boka er ikke ei avhandling, knapt nok et essay. Men den er seriøst tenkt og meint.


Avgrensninger

Jeg starter med noen enkle begreper og prøver å bygge opp en modell som fanger opp flest mulig sider av denne kulturen. Kulturmodellen inneholder neppe særlig mye nytt eller originalt, den sparker sikkert opp mange vidåpne dører.

Noen avgrensninger må jeg sjølsagt foreta:


 • Avgrensinga i tid er de siste tusen årene, men før 1600 er mangelen på kilder et stort problem. 1800- og 1900-tallet setter naturlig nok sterkest preg på framstillinga. Det jeg sier om utviklinga etter 1950, er kanskje satt mer på spissen enn i resten av boka.
 • Avgrensinga i rom er kyststrøkene i Nord-Norge. Som kyststrøk regner jeg områder der befolkninga har ressurser knytta til sjøen og den nærmeste delen av landsida som en viktig del av sitt livsgrunnlag. Jeg regner for eksempel båtbyggerbygdene innafor en del fjordbotner som en del av kystbosetninga.
 • Avgrensinga i sak er det jeg regner som kystkultur, først og fremst langs kysten av Nord-Norge. Kildene og eksemplene er i særlig grad henta fra Vesterålen. Detaljene i bildet vil derfor stemme dårligere jo lenger nord eller sør man kommer.
 • Kystkulturen er ikke et reint norsk-etnisk fenomen. Både sjøsamer og kvener hører med i framstillinga. Det er derfor ingen etniske avgrensninger i denne boka.

Redskaper

Jeg bruker som nevnt en enkel modell som jeg synes har god forklaringskraft. I tillegg bruker jeg en del hjelpedisipliner:


 • – demografiske analyser og statistikk
 • – impulser fra mentalitetshistoria (blant annet sporparadigmet)
 • – sosialantropologi og sosiologi
 • – språkforsking og navnekunnskap
 • – arkeologi
 • – og sjølsagt fingertuppene!

Jeg har foreløpig lite av sammenligninger med andre kulturtyper og -områder. Det er ei svakhet, men boka er heller ikke meint som et forskningsprosjekt. Den er ei "undersøking" av ulike sider ved kystkulturen.


Oppbygginga av boka

Foruten frontsida (m/forord) og denne innledningssida er kapitlene delt i tre bolker:


 • Første bolk undersøker en rekke generelle kulturbegreper
 • Andre bolk belyser kystkulturen fra ulike vinkler
 • Tredje bolk består av en del subjektive innfall og utfall

Kapitlene vil etter hvert få ei liste over litteratur som har vært viktig under skrivinga, eller som kan brukes til videre lesning.


Målgrupper

Først og fremst folk som vil vite litt mer om sin egen kultur.[return arrow] til "Kystkultur"
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]